TÜRK BAYRAĞI TÜZÜĞÜ

Yayın : Resmi Gazete

Yayım Tarihi ve Sayısı : 17/03/1985 - 18697

Numarası :

BİRİNCİ BÖLÜM


Kapsam ve Deyimler


Kapsam

Madde 1 - Türk Bayrağının ve özel bayrakların standartları, Bayrağın hangi kumaşlardan yapılacağı, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarında ve bunlar dışındaki yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceği, Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törene dair hususlar, kimlerin tabutlarına Bayrak örtülebileceği, ulusal geleneklere göre Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yerleri ve Türk Bayrağı Kanununun uygulanmasına dair diğer esaslar bu Tüzükte gösterilmiştir.


Deyimler

Madde 2 - Bu Tüzükte geçen deyimlerden :

A) Bayrak, Türk Bayrağı,

B) Uçkurluk, Bayrağın, ipin geçeceği, beyaz kumaştan, Bayrak enince yapılmış bölümü,

C) Uçum kenarı, Bayrağın uçkurluk karşısına gelen kenarı,

D) Üst kenar, çekildiği zaman Bayrağın üste gelen kenarı,

E) Alt kenar, çekildiği zaman Bayrağın alta gelen kenarı,

F) Uçkurluk dış kenarı, uçkurluğun direğe gelen kenarı,

G) Uçkurluk iç kenarı, uçkurluğun kumaşa dikilen kenarı,

H) En, Bayrağın üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık,

İ) Boy, uçkurluk dış kenarıyla uçum kenarı arasındaki uzaklık,

J) Bayrak merkezi, Bayrak dikdörtgeninin köşegenlerinin kesiştiği nokta,

K) Bayrak ekseni, Bayrak merkezinden üst ve alt kenarlara paralel olarak geçtiği farz edilen çizgi,

anlamına gelir.


İKİNCİ BÖLÜM


Bayrağın Kumaşı, Standartları ve Direği


Bayrağın kumaşı

Madde 3 - (Değişik: 17/7/1995 - 95/7075 K.)

A) Bayrak, 4 üncü maddede belirtilen standartlarda, al zemin üzerine beyaz ay yıldız konmak suretiyle aşağıda gösterilen kumaşlardan yapılır.

1- % 100 naylon,

2- % 100 polyester,

3- % 50 ipek + % 50 yün,

4- % 50 ipek + % 50 naylon veya polyester, 3 ve 4 numaralarda belirtilen kumaşlardan yapılan bayraklar özel hallere münhasırdır.


B) Al ve beyaz renklerin kodları aşağıda gösterilmiştir.

1) Al rengin koordinatları;

Parlaklık (aydınlık) = 27,5

Kırmızılık-yeşillik = 44,8

Sarılık-mavilik = 15,6 olarak alınır ve en çok 3 NBS renk farkı kabul edilir.

2) Ay yıldızın beyazlığı, 460 nanometre dalga boyundaki yansıma yüzdesinin iki katıyla 620 nanometre dalga boyundaki yansıma yüzdesinin farkı ipek ve sentetik karışımı kumaşlarda en az % 15, diğerlerinde en az % 60 olmalıdır. Bayrağın yapımında kullanılacak kumaş ve maddelerle ilgili ayrıntılar mecburi Türk Standardında gösterilir. Bayrak üreten işletmeler T.S.E. belgesi almak zorundadır.


Bayrağın standartları

Madde 4 - Bayrak, aşağıda gösterilen standartlara göre yapılır : (Ek:1)

A) Bayrağın boyu, eninin bir buçuk katıdır,

B) Ay ve yıldızın meydana getirilmesi için çizilen çemberlerin merkezleri eksen üzerinde bulunur.

C) Ay, iç ve dış çemberlerinin birbirini kesmesinden meydana gelir,

D) Ayın dış çemberinin çapı, Bayrak eninin yarısına eşittir, merkezi,uçkurluğun iç kenarından Bayrak eninin yarısına eşit uzaklıktadır,

E) Ayın iç çemberinin çapı, Bayrak eninin onda dördüne eşittir, merkezi, dış çember merkezinden uçum yönüne doğru Bayrak eninin 0,0625 katı uzaklıktadır,

F) Ayın ağzı uçum yönüne bakar,

G) Yıldız, çapı Bayrak eninin dörtte birine eşit olan ve beş eşit parçaya bölündüğü farz edilen bir çemberin bölüşme noktaları birer atlanarak meydana getirilir, yıldızın uçlarından biri, Bayrak ekseniyle ayın iki ucundan geçtiği farz edilen çizginin kesiştikleri nokta üzerindedir, bu noktaya iç çemberin ekseni kestiği nokta arasındaki uzaklık, Bayrak eninin üçte birine eşittir,

H) Uçkurluğun genişliği, Bayrak eninin otuzda biridir.


Bayrağın ebadı

Madde 5 - Bayrağın eni, 50 santimetre veya katlarıdır. Eni, 750 santimetreye kadar olan Bayrakların standartları, Tüzüğe ekli çizelgede gösterilmiştir.(Ek: 2) Binek taşıtlarına çekilecek Bayrağın ebadı 20x30 santimetredir. Bayrağın büyüklüğü, çekileceği binaların ve deniz taşıtlarının büyüklüğüyle mütenasip olacaktır. Şiddetli rüzgarlı ve yağmurlu günlerde daha küçük ebatta Bayrak çekilebilir.


Bayrak direği

Madde 6 - Bayrak,ağaç veya madenden yapılmış, yuvarlak bir direğe çekilir. Direğin üst ucunda, içinde Bayrak ipinin geçmesine yarayan bir makara olan, yassı, yuvarlak ve direğin kalınlığıyla orantılı bir tepelik bulunur. (Ek: 3) Direk, çekilecek Bayrak eninin en az iki katı boyunda ve en sert havalarda, kırılmayacak ve bükülmeyecek sağlamlıkta olacaktır. Yere dikilecek direğin yüksekliği, en az üç metre olacak ve Bayrak uçum alt ucunun yere sürünmesine imkan vermeyecektir. Ağaçtan yapılmış direkler, kendi renginde cilalı veya beyaz yahut cevizi renkte boyalı, madenden yapılmış direkler, beyaz yahut bronz renkte veya ağaç rengine boyalı yahut galvanize edilmiş olacaktır.


Bayrak direğinin konulması

Madde 7 - Bayrak direğinin nerelere ve nasıl konulacağı ve Bayrağın bunlara nasıl çekileceği aşağıda gösterilmiştir:

A - Binalarda, en yüksek yere veya binanın ön yüzünün veya bu yüzdeki balkonun yahut benzer çıkıntılı yerin tam ortasına dikey olarak konulacak direğe, bu mümkün değilse, alt ucu yoldan geçenlere dokunmayacak yükseklikte, ön yüzün ortasına veya binanın en gösterişli yerine, bina yüzüyle direk arasında en çok 45 derecelik açı yapacak şekilde eğik olarak konulacak direğe, bu da mümkün değilse, binanın giriş önünde veya tören alanında 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasına uygun olarak yapılmış direğe,

B - Deniz araçlarının, limanda, varsa, arka direklerine, seyirde, denizcilikteki usullere göre, Bayrak çekilmesi gereken direklerine bağlı gize veya direğe, yelkenli gemilerin randa yelkeninin çördek yakalarına,

C - Binek taşıtlarında, sağ ön tarafa dikey olarak konulacak küçük direğe.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Bayrağın Çekilmesine ve İndirilmesine Dair Esaslar


Çekilme ve indirilme zamanı

Madde 8 - Bayrak saat 08.00'de, günün bu saatte ağarmadığı hallerde gün ağardığında çekilir, gün batımında indirilir. (Değişik: 2/3/1995 - 95/6649 K.) Bayrak, milli bayram, genel tatil ve hafta tatili günlerinde, tatilin başladığı saatte, günün bu saatten evvel kararması halinde ise gün batımında çekilir, tatil süresince çekili bırakılır, tatil sonunda gün batımında indirilir. Bayrak, yırtılmasına, ipinin veya makarasının kopmasına sebep olabilecek rüzgarlı havalarda indirilebilir.


Sürekli Bayrak çekilecek yerler

Madde 9 - Aşağıda yazılı resmi daire ve kuruluşların bayrakları sürekli çekili kalır :

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi,

B) Anıtkabir,

C) Polis, Jandarma, hudut, gümrük muhafaza karakollarıyla hudut kapıları.


Her gün Bayrak çekilecek yerler.

Madde 10 - Aşağıda yazılı resmi daire ve kuruluşlarla deniz araçlarına her gün Bayrak çekilir :

A) Cumhurbaşkanlığı,

B) Hükümet konakları,

C) Limanda, demirli veya seyir halinde bulunan makineli büyük ve küçük her çeşit deniz araçlarıyla Devlet işlerinde kullanılan makinesiz deniz araçları. Seyir halinde bulunan gemiler, geceleri Bayraklarını çekili bırakabilirler.


Milli Bayram, genel tatil ve hafta tatilinde Bayrak çekilecek yerler

Madde 11 - Milli Bayram, genel tatil ve hafta tatili günlerinde Bayrak çekilecek yerler aşağıda gösterilmiştir :

A) Resmi daireler,

B) Bağımsız bölükler ve daha üst askeri karargahlar,

C) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasal partiler, fabrikalar, işletmeler, Milli kuruluşlar.


Müsaade ile Bayrak çekilmesi veya konulması

Madde 12 - 11 inci maddede sayılan günler, kurtuluş ve Atatürk'ü anma günleri dışında, Bayrak çekilmesi veya konulması mahalli mülki amirinin müsaadesine bağlıdır. Ancak, milli spor karşılaşmalarında ve milli gelenekler gerektiriyorsa törenlerde ve düğünlerde Bayrak kullanılabilir.


Yabancı ülkelerdeki resmi ve milli binalara Bayrak çekilmesi

Madde 13 - Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan resmi ve milli binalarına Bayrak çekilip indirilmesinde, mahalli geleneklerle milletlerarası tatbikat göz önünde bulundurularak bu Tüzük hükümlerine uyulur.


Hava araçları

Madde 14 - Hava araçlarına Bayrak çekilmez. Sivil hava araçlarına, yön dümeninin her iki yanına boyayla al zemin üzerine Bayraktaki oranlara uygun, beyaz renkte ay yıldız resmolunur.


Tek Bayrak çekilmesi

Madde 15 - Birden çok resmi dairenin bulunduğu binaya tek Bayrak çekilir.Birden çok binaya yerleşmiş resmi dairelerin ayrı binalarına Bayrak çekilmesi, dairenin en büyük amirinin takdirine bağlıdır.


Bayrağın yabancı devlet bayraklarıyla birlikte çekilmesi

Madde 16 - Milletlerarası toplantılarda, fuarlarda ve yabancı turistlerin konakladıkları yerlerde, yabancı devlet bayrakları, ancak, Bayrakla birlikte çekilebilir. Bu takdirde 12 nci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz. Bu durumlarda, Bayrak, bina ön yüzüne göre sağdaki ilk direğe çekilir.

Yabancı devlet bayraklarının ebadı, Bayrak ebadından büyük, direkleri Bayrak direğinden yüksek olamaz. Yabancıların karşılıklı olmak şartıyla uyruğunda bulundukları devletin bayrağını konut veya ticarethanelerine çekmelerinde birinci, ikinci, üçüncü fıkralar hükümleri uygulanır. İkiden çok yabancı devlet bayrağının Bayrakla birlikte çekilmesi halinde, diğer devletlerin bayrakları Bayrağın soluna alfabetik sıraya göre çekilir. Yabancı diplomatik misyonlarda yukarıdaki hükümler uygulanmaz.


Konut ve işyerlerine Bayrak asılması

Madde 17 - İşyeri, konut vb. özel yerlere, Milli Bayramda,resmi bayramlarda, kurtuluş ve Atatürk'ü anma günlerinde 7 nci maddenin A bendi hükümlerine bağlı olmaksızın Bayrak asılabilir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Bayrağın Konulabileceği ve Örtülebileceği Yerler


Bayrak konulacak makam odaları

Madde 18 - Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri, Başbakan, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Başkanları, bakanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Sayıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay ve Danıştay başkan vekilleri ve daire başkanları, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu

Başkanı, Sayıştay daire başkanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, üniversite rektörleri, müsteşarlar, valiler, büyükelçiler, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, müsteşar yardımcıları, genel müdürler ve bu düzeydeki başkanlıklar, bölge idare mahkemesi başkanları, Cumhuriyet savcıları, adalet komisyonu başkanları fakülte dekanları,kaymakamlar,başkonsoloslar, bucak müdürleri, belediye başkanları, bölge başmüdürleri ve bölge müdürleriyle bakanlıkların il kuruluşlarının başında bulunanların ve resmi hastane baştabiplerinin makam odalarına Bayrak konur. Türk Silahlı Kuvvetlerinde Bayrak konulacak birlik, karargah, kurum, komutan ve amir odaları aşağıda gösterilmiştir :

A) Tabur komutanları ve daha üst birlik komutanlarıyla komutan yardımcıları (yüzer birlikler hariç olmak üzere deniz ve havada, eşiti),

B) Yüksek Askeri Şura Üyeleri,

C) Genelkurmay İkinci Başkanı,

D) Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve müsteşar yardımcıları,

E) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve Yardımcısı,

F) Harp Akademileri Komutanı ve Yardımcısı, Kuvvet Harp Akademileri komutanları, Milli Güvenlik ve Silahlı Kuvvetler Akademisi Komutanı,

G) Okul komutanları ve yardımcıları,

H) Kurmay başkanları, kurmay yar - başkanları ve erkan başkanları,

İ) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı karargahlarındaki başkan ve daire başkanları,

J) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanı,

K) Yukarıda sayılanlar dışında, birlik ve kurumlara komuta etmeyen, karargahlarda görevli general ve amiraller,

L) General ve amiral kadrolarında görev yapan subaylar,

M) Askeri Yargıtay Başkanı, İkinci Başkanı, Başsavcısı, daire başkanlarıyla Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, başsavcısı ve daire başkanları,

N) Askeri hastane baştabipleri,

O) Askerlik daire ve şube başkanları,

P) Askeri savcılar ve askeri mahkeme kıdemli hakimleri.


(Ek:3/4/1993 - 93/4295 K.) Emniyet teşkilatında Bayrak konulacak makam odaları aşağıda gösterilmiştir.

A) Emniyet Genel Müdürü,

B) Polis Akademisi Başkanı,

C) İl Emniyet Müdürü,

D) Polis Koleji ve Polis Okulu Müdürleri.

Bayrak, tepesinde ay yıldız bulunan direğe çekili bulunur, makam masasının sağ gerisinde uygun bir yere konur. Büyüklüğünün odanın büyüklüğüne uygun olmasına ve uçlarının yerden en az 25 santimetre yukarıda bulunmasına itina gösterilir.


Bayrak çekilecek binek taşıtları

Madde 19 - Cumhurbaşkanının, illerinde valilerin, görevli bulundukları dış ülkelerde büyükelçilerin binek taşıtlarına, tepesinde ay yıldız bulunan kromajlı küçük direklere Bayrak çekilir.


TÜZÜKLER, AĞUSTOS 1993 (EK - 15)

Kaymakamların binek taşıtlarına, Milli ve Resmi bayram günlerinde ve hudut görüşmelerinde Bayrak çekilir. Cumhurbaşkanının bulunduğu kortejde, sıfatı ne olursa olsun, kimsenin binek taşıtına Bayrak veya fors çekilemez.


Bayrak konulacak diğer yerler

Madde 20 - Atatürk köşelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı salonunda başkanlık divanının sağına ve soluna, Bakanlar Kurulu toplantı salonunda Başbakanın oturduğu yerin sağ arkasına, Anayasa Mahkemesi toplantı salonuna, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay genel kurulları ve Danıştay İdari İşler Kurulu salonlarına, Uyuşmazlık Mahkemesi toplantı salonuna, bakanlıkların, Yüksek Öğretim

Kurulu ve yüksek öğretim kurumlarının ve valiliklerin toplantı, brifing, şeref salonlarıyla duruşma salonlarına Bayrak konur. Türk Silahlı Kuvvetlerinde hudut protokol odalarıyla aşağıda belirtilen birlik, karargah ve kurumların toplantı, brifing ve şeref salonlarına Bayrak konur:

A) Tugay ve daha üst komutanlıklar (deniz ve havada eşiti),

B) Yüksek Askeri Şura,

C) Milli Savunma Bakanlığı,

D) Milli Güvenlik Kurulu,

E) Harp Akademileri Komutanlığı,

F) Okul komutanlıkları,

G) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı,

H) 800 yataklı askeri hastaneler.


Bayrak örtülebilecek yerler

Madde 21 - Bayrak, açılış törenlerinde Atatürk heykellerine, yemin törenlerinde masalara örtülebilir.

Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sivil personel dışındaki mensuplarının, bunların emeklilerinin, 18 inci madde hükmüne göre makam odalarında Bayrak bulunan kamu görevlilerinin, bu görevleri daha önce yapmış olanlarla aşağıda yazılı kimselerin cenaze törenlerinde tabutlarına Bayrak örtülebilir :

A) Milletvekilleri ve milletvekilliği yapmış olanlar,

B) Temsilciler Meclisi, Danışma Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu üyeliği yapmış olanlar,

C) Milli Birlik Komitesi üyeliği yapmış olanlar,

D) Gaziler,

E) Yüksek yargı organları üyeleri ve emeklileri,

F) Sayıştay üyeleri ve emeklileri,

G) Hakim ve savcılarla emeklileri,

H) Yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri ve emeklileri,

İ) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurul üyeleriyle bu görevi yapmış olanlar,

J) Devlet sanatçıları,

K) Devlet madalyası sahipleri,

L) Kızılay, Türk Hava Kurumu genel başkanları ve bu görevi yapmış olanlar,

M) Emniyet mensupları ve emeklileri,

N) Dünya, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonluğu kazanmış olmaları dolayısıyla 2913 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış sporcular,

O) Resmi okul müdürleri,

P) Basın şeref kartı sahipleri,

R) İşçi ve İşveren sendikaları konfederasyon başkanları ve bu görevi yapmış olanlar,

S) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının en üst kuruluşunun başkanları ve bu görevi yapmış olanlar,

T) Bilimsel,sanatsal, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda üstün hizmet verdiği mülki amirlerince kabul edilen diğer Türk vatandaşları,

Ancak, Devlet aleyhine veya yüz kızartıcı mahiyette bir suç işlemekten hüküm giymiş olanların tabutlarına, affedilmiş olsalar bile, Bayrak örtülemez.


BEŞİNCİ BÖLÜM


Bayrak Töreni, Bayrağa Saygı ve Yasaklar


Bayrak töreni

Madde 22 - Bayrak, aşağıda yazılı törenle çekilir ve indirilir :

A) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Bayrak törenlerinde, bir subay ve astsubay komutasında tüfekli bir kıta, Bayrağın çekileceği veya çekili bulunduğu direğin karşısında veya yakınında, bando veya boru yahut siliste çalacak askerlerle birlikte cephe alır. Gereğine göre, bir veya iki er, Bayrağın direğe çekiliş veya indirilişi için hazır bulunur ve çekilmesinden sonra veya indirilmesinden önce Bayrağı selamlar. Bando İstiklal Marşını, boru veya siliste saygı marşını çalmaya başladığı anda, subay veya astsubay elle, kıta tüfekle selam durur. Bu durum, Bayrak çekilinceye veya indirilinceye kadar sürer. Küçük savaş gemileriyle yardımcı gemilerde Bayrak, siliste çalınarak çekilir ve indirilir. Bu törende asker çıkarılmaz. Küçük askeri birliklerin bulunduğu yerlerde ise, Bayrak, bir kıta tarafından selamlanarak çekilir ve indirilir.

B) Emrinde polis, jandarma gibi üniformalı kuvvet bulunan dairelerde ve bu kuvvetlerin bulundukları karakollarda, tören, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki gibi yapılır.

C) Emrinde üniformalı kuvvet bulunmayan kurumlardaki ve yabancı ülkelerde bulunan resmi ve milli binalardaki törenlerde, Bayrağı çeken veya indiren kimse, başı açık olarak bulunur, çektikten sonra veya indirmeden önce Bayrağı selamlar.

D) Okullardaki Bayrak töreni, (C) bendinde yazılı olduğu gibi yapılır. Öğrenciler törene saygı durumu alarak katılırlar,bu sırada,varsa,bando eşliğinde, yoksa, boru veya komutla İstiklal Marşı söylenir.

E) Türk bandıralı ticaret gemilerinde tören, üç kişilik bir mürettebat çıkarılmak ve üniformalı olup olmadıklarına göre, (B) ve (C) bentlerinde, küçük araçlarda ise, (C) bendinde yazılı esaslara göre yapılır.

F) Özel yerlerde ve konutlarda tören, Bayrağı çekecek ve indirecek kimsenin, üniformalı olup olmadığına göre, Bayrağı selamlaması suretiyle yapılır.


Bayrağa saygı

Madde 23 - Bayrak, çabuk çabuk çekilir ve yavaş yavaş indirilir. Bayrak çekilmeden önce veya indirildikten sonra özel bir saygıyla taşınır. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gemilere girip çıkanlar, direkte bulunan Bayrağı yüzlerini dönerek selamlarlar.


Bayrağın yarıya çekilmesi

Madde 24 - Bayrak, 10 Kasımda Türkiye'de ve Türkiye Cumhuriyetinin dış temsilciliklerinde, resmi ve milli binalarında yarıya çekilir. Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanlar Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak Başbakanlıkça tespit ve ilan edilir. Bu hallerde Bayrak, önce tepeye kadar çekilir, sonra yarıya indirilir. Sürekli Bayrak çekilen yerlerde de, Bayrak yavaş yavaş yarıya indirilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının önündeki Bayrak hiç bir zaman, Anıtkabirdeki Bayrak 10 Kasım dışında yarıya indirilemez.


Bayrak çekilmeyecek ve konulmayacak yerler

Madde 25- Yıkık, terkedilmiş, yapımı tamamlanmamış binalara, mutfak, tavla vb. yerlere, liman, göl ve nehirlerde çalışan 18 tonilatodan küçük yat ve salapuryalara, çamur, çöp dubası vb. teknelere, 19 uncu maddede belirtilen binek taşıtları dışındaki kara taşıtlarına Bayrak çekilemez ve konulamaz.


Yasaklar

Madde 26 - Bayrak, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk olarak veya taşıdığı manevi değeri zedeleyecek biçimde kullanılamaz; 21 inci madde hükümleri dışında, ne maksatla olursa olsun, örtü olarak serilemez; oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz; elbise ve üniforma olarak giyilemez. Bu yerlere, masalara, kürsülere vb. eşya üzerine Bayrağın şekli yapılamaz. Hiç bir siyasi parti, kuruluş, dernek, vakıf tarafından amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön ve arka yüzünde, Bayrak, esas ve fon olarak kullanılamaz. Bayrağa sözle, yazıyla veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli itina gösterilmeden kullanılamaz.


ALTINCI BÖLÜM


Özel Bayraklar


Özel bayraklar

Madde 27- Tanıtıcı bayraklar dışındaki özel bayraklar al zemin üzerine ay yıldız resmolunarak yapılır. Özel bayraklarla tanıtıcı bayrak aşağıda gösterilmiştir.

A) Cumhurbaşkanlığı forsu,

B) Flandra,

C) Sembolik bayraklar,

D) Özel işaretli bayraklar,

1 - Kare bayraklar,

2 - Gidon bayraklar.

3 - Eksiz bayraklar.

E) Flamalar,

F) Tanıtıcı bayraklar.


Cumhurbaşkanlığı forsu

Madde 28-Cumhurbaşkanlığı forsu, (Ek: 4) te gösterilen ölçülere uygun olarak yapılır. Forsun sol üst köşesinde yer alan güneş ve yıldızlar sarı renktedir. Cumhurbaşkanının ikametgahında, ziyareti süresince bulunduğu yerde, bayrak direğine çekilir, gece ve gündüz çekili kalır, makam odasında çalışma masasının sol gerisine konur, içinde bulunduğu arabanın sol önünde, tepesinde ay yıldız bulunan kromajlı direğe çekilir.


Flandra

Madde 29- Flandra, boyu eninin 18 katı olan bayraktır. Bu bayraklar, savaş gemileriyle yardımcı gemilerde, tanıtma işareti olmak üzere, yalnız denizde kullanılır.


Sembolik bayraklar

Madde 30- Sembolik bayraklar,küçültülerek kumaş veya başka maddeler üzerine yapılan bayraklardır.


Özel işaretli bayraklar

Madde 31 - Özel işaretli bayraklardan;

1 - Kare bayraklar, eni boyuna eşit olarak,

2 - Gidon bayraklar, boyu eninin bir buçuk katı olan Bayrağın, uçum yönünde eklenen ve kenarları Bayrak enine eşit olan karenin köşegenlerinin kesiştiği noktayla uçum kenarının iki ucu arasında kalan üçgenin oyulmasıyla,

3 - Eksiz bayraklar, eni bir metre, boyu üç metre olan bayrağa yüksekliği bir metre olan ikizkenar üçgen eklenmesiyle, yapılır.


Flamalar

Madde 32 - Flamalar, boyu eninin bir buçuk katı olan ve uçum yönünde birleşen kenarları birbirine eşit bulunan üçgen şeklindeki bayraklardır.


Tanıtıcı bayraklar

Madde 33 - Tanıtıcı bayraklar, boyu eninin bir buçuk katı olan ve üzerlerine, resmi ya da özel kurum ve kuruluşların tescil edilmiş amblemleri resmolunan bayraklardır.


Özel bayrakların kullanılmasına dair diğer esaslar

Madde 34 - Sembolik bayraklar, özel işaretli bayraklar ve flamalar milli ve resmi bayramlarda, kurtuluş ve Atatürk'ü anma günlerinde, yabancı devlet büyüklerinin Ülkemize yapacakları ziyaretlerde kullanılır. Sembolik bayraklar, ayrıca, okulların süslenmesinde kullanılabileceği gibi, birinci fıkrada sayılan günlerde, temel atma ve açılış törenleri, Devlet büyüklerinin yapacakları Yurt gezileri vb. durumlarda, tabii renkte veya kırmızı beyaz renklere boyanmış yahut ucuna bayrak uzunluğunda kırmızı beyaz kurdele ve şeritler bağlanmış çubuklara takılarak elde taşınabilir; iplere tek tek veya dizi halinde takılarak veya doğrudan sarkıtılarak donanma amacıyla kullanılabilir. Sembolik bayrakların bu durumlar dışında kullanılması,mahalli mülki amirinin müsaadesine bağlıdır. Tanıtıcı bayraklar, sadece, ait oldukları kurum ve kuruluşların binaları önüne çekilebilir, bunların düzenledikleri tören ve toplantılarda kullanılabilir. Ayrıca, bunların üst görevlilerinin makam odalarında, çalışma masalarının sol gerisine konulabilir. Bu bayrakların çekildiği direklerin tepesine ay yıldız konulamaz. Türkiye Kızılay Derneğinin tanıtıcı bayrağı, sağlık kuruluşlarının direklerine çekilebilir.


Bayrağın tanıtıcı bayraklarla birlikte çekilmesi

Madde 35 - Tanıtıcı bayrak çeken kuruluşlarda en az iki direk bulunur. Bina ön yüzüne göre sağdaki direğe Bayrak, soldaki direğe tanıtıcı bayrak çekilir. Bu durumlarda, tanıtıcı bayrakların ebadı Bayrak ebadından büyük, direkleri Bayrak direğinden yüksek olamaz. Bu gibi yerlere, ancak, Milli Bayram, genel tatil, hafta tatili, kurtuluş ve Atatürk'ü anma günlerinde Bayrak çekilebilir. Üç direk bulunan yerlerde Bayrak, ortadaki direğe, üçten çok direk varsa, bina ön yüzüne göre sağdaki direğe çekilir. Bu direklerin hepsine Bayrak çekilmesi halinde, bayrakların ebadı eşit olmalıdır.


YEDİNCİ BÖLÜM


Tescil ve Müsaade İşlemleri


Tescile yetkili makamlar

Madde 36 - Tanıtıcı bayraklar ve forslar şekil, ölçü, renk vb. özellikleri yönünden incelenip tescil edilmedikçe kullanılamaz.

Tescile;

A) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olanlar için, Genelkurmay Başkanlığı,

B) Eğitim kurumları, spor kulüpleri, izci ve yavrukurt kuruluşları vb. kuruluşlara ait olanlar için, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı,

C) Bunlar dışında kalanlar için, İçişleri Bakanlığı, yetkilidir.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olanlar dışında kalan tanıtıcı bayrakların tescil ve müsaade işlemlerinin nasıl yapılacağı ilgili bakanlıklar ve kuruluşların görüşleri alınarak İçişleri ve Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlıklarınca yürürlüğe konulacak yönetmeliklerde gösterilir. 1615 sayılı Gümrük Kanununun 163 üncü maddesinde yer alan gümrük bayrağı bu madde hükümlerinin dışındadır.


SEKİZİNCİ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


Donanma maksatlı süsler

Madde 37 - Donanma maksadıyla yapılan çeşitli renk ve şekildeki süsler, bu Tüzük hükümlerine bağlı değildir.


Eskimiş bayrakların yok edilmesi

Madde 38 - Eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılmayacak duruma gelmiş bayraklar, yok edilmek üzere Sümerbank kuruluşlarına teslim edilir.


Kanuna ve Tüzüğe aykırı fiillerin önlenmesi

Madde 39 - Türk Bayrağı Kanununa ve bu Tüzüğe aykırı fiiller, yetkili makamlarca derhal önlenir.


Yürürlük

Madde 40 - 22/9/1983 günlü ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununun 2, 3, 6 ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazetede yayımı gününde yürürlüğe girer.


Yürütme

Madde 41 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bunları Biliyor muydunuz ?

Türk Bayrağı Tüzüğünün 3. Maddesinin 17/7/1995 tarihinde yapılan değişikliğe göre "Bayrak üreten işletmeler T.S.E. belgesi almak zorundadır." ibaresi bulunmaktadır. 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu'nun 8.Maddesine göre de tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır.

Firmamızda satılan Türk Bayrakları TSE Standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

 Türk Bayrağı Kanunu için tıklayınız

 Türk Bayrağı Tüzüğü için tıklayınız

Bize Ulaşın